Giáo viên tập sự không còn được hưởng phụ cấp ưu đãi

Thứ sáu - 13/03/2020 06:13:44
Hiện nay chế độ cho giáo viên tập sự là khá thấp, khó tạo động lực cho giáo viên mới yên tâm công tác.
 
tập sự
 

Hiện nay chế độ cho giáo viên, nhất là lương giáo viên mới nhận việc còn khá thấp. Đó cũng là một phần nguyên nhân ngành sư phạm chưa nhận được sự quan tâm của các em học sinh giỏi.

Tuy nhiên, theo quy định mới, giáo viên tập sự không còn được hưởng phụ cấp ưu đãi. Việc này làm cho đời sống của những giáo viên mới thêm phần khó khăn.

Trước đây giáo viên tập sự được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề

Hiện nay, các chế độ phụ cấp ưu đãi dành cho giáo viên tực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập (hay còn gọi là phụ cấp đứng lớp) được quy định tại Quyết định 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập và tại Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định 244/2005/QĐ-TTg.

Theo đó, Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng cũng như điều kiện áp dụng quy định về chế độ phụ cấp như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật); 

b) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm; 

c) Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền. 
 

2. Điều kiện áp dụng 

a) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo; 

b) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau: 

Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; 

Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng; 

Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên; 

Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành; 

Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

Như vậy, căn cứ quy định này thì giáo viên đang trong thời gian tập sự tuy nhiên đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Tức là nếu giáo viên đang trong thời gian tập sự nhưng đã được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo thì vẫn được hưởng chế độ phụ cấp đứng lớp.

Hiện nay, giáo viên tập sự không còn được hưởng phụ cấp ưu đãi
 

Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư liên tịch về phụ cấp ưu đãi với giáo viên dạy trường công lập.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo như sau:

“a) Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải được xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các hạng có các ký tự đầu của mã số hạng là V.07)”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập như sau:

“a) Đối tượng quy định tại khoản 1 Mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các hạng có các kí tự đầu của mã số hạng là V.07) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo;”.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2018.

Việc quy định thời gian, chế độ tập sự được quy định trong Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, trong đó sửa đổi nội dung liên quan đến chế độ tập sự có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.

Theo đó, sau khi hết thời gian tập sự theo quy định thì giáo viên đạt yêu cầu mới được công nhận và xếp ngạch viên chức theo hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thì mới được hưởng phụ cấp ưu đãi ngành.

Giáo viên tập sự không còn được hưởng phụ cấp ưu đãi, đây cũng là một thiệt thòi rất lớn cho giáo viên tập sự.

Do đó hiện nay chế độ cho giáo viên tập sự là khá thấp, khó tạo động lực cho giáo viên mới yên tâm công tác.

Hiện nay, giáo viên tập sự được hưởng chỉ 85% lương nên có thu nhập như sau: Giáo viên mầm non, tiểu học là 1,86 x 1,49 triệu đồng x 85% thì thu nhập chỉ khoảng 2,35 triệu đồng.

Giáo viên trung học cơ sở là 2,1 x 1,49 triệu đồng x 85% thu nhập khoảng 2,65 triệu đồng.

Giáo viên trung học phổ thông 2,34 x 1,49 triệu đồng x 85% tu nhập khoảng 2,96 triệu đồng.

Đó là chưa tính các khoản trừ bảo hiểm xã hội, công đoàn phí,… như vậy với mức thu nhập trên, quả là rất thấp.

Rất mong, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản tháo gỡ vấn đề trên cải thiện một phần thu nhập cho giáo viên tập sự kể cả giáo viên mới ra trường hiện nay.

Theo BÙI NAM
Giaoduc.net.vn

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

TIN MỚI

TIN KHÁC

COLUMBIA
-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây